Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú poskytovanie služby "mPizza" (ďalej len "Služba") a stanovujú podmienky, za ktorých je poskytovateľom Služby (ďalej len "Poskytovateľ") Služba poskytovaná. Tieto Všeobecné podmienky ďalej upravujú niektoré súvisiace otázky.
 • Všeobecné podmienky môžu byť Poskytovateľom jednostranne menené, a to najmä z dôvodu rozšírenia Služby, zavedenia nových služieb alebo funkcií, upgradu užívaných aplikácií a rozvoja užívaných technológií. Prípadná zmena bude zverejnená na internetovej adrese www.mpizza.cz alebo o nej budú užívatelia informovaní prostredníctvom emailu.
 • Okamžik, kedy užívateľ učiní prvú objednávku prostredníctvom aplikácie mPizza, prejaví vôľu stať sa užívateľom mPizza.cz a jeho prejav vôle je doručený poskytovateľovi služieb. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky a tieto podmienky sa pre užívateľa stávajú záväzné.

Definícia a dostupnosť služby mPizza

 • mPizza je mobilná alebo internetová aplikácia, prostredníctvom ktorej si môžu užívatelia objednať ponúkané produkty partnerských podnikov. Objednávky sú z natívnych mobilných aplikácií zaslané prostredníctvom internetu a následne doručené prevádzkovateľovi partnerskej reštaurácie.
 • Mobilná alebo internetová aplikácia mPizza je dostupná, popr. k stiahnutiu, na stránkach www.mpizza.cz, www.mpizza.sk, na oficiálnych stránkach partnerských reštaurácií alebo na internetových stránkach partnerov zapojených do partnerského programu.
 • Natívnu mobilnú aplikáciu mPizza možno získať tiež priamym stiahnutím do mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému Blueinfo v mieste prevádzky reštaurácie alebo na inom verejnom mieste.

Špecifikácia Služby, ceny Služby, niektoré podmienky poskytovania Služby

 • Používanie natívnych aplikácií alebo portálu www.mpizza.cz vyžaduje internetové pripojenie.
 • Odoslanie objednávky pomocou webovej aplikácie je zdarma.
 • Po prijatí objednávky pomocou mobilnej či internetovej aplikácie bude užívateľ kontaktovaný partnerskou reštauráciou z dôvodu potvrdenia objednávky, a to buď formou potvrdzujúcej sms alebo telefonicky.
 • Prevádzkovateľ služby si pri porušení podmienok vyhradzuje právo vyradiť niektoré telefónne číslo z databázy a tým tomuto užívateľovi zamädziť akékoľvek ďalšie objednávky.

  Porušenie podmienok sa rozumie najmä:

  1. Objednávku urobí na fiktívnu adresu
  2. Objednávky, ktoré si užívateľ následne niej e ochotný od dodávateľa prevziať
 • Užívateľ týmto v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti súhlasí s tým, že prevádzkovateľ bude oprávnený zasielať užívateľovi SMS správy, obsahujúc informácie o novinkách, ktoré služba mPizza ponúka, rovnako ako informácie o ostatných produktoch a službách poskytovateľa.
 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ služby je oprávnený využívať údaje o jeho užívaní aplikácie.

Reklamácie

 • Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za kvalitu, úplnosť alebo rýchlosť objednávky prostredníctvom služby mPizza.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do aplikácie, zmien a úprav, prípadne úplné zrušenie služby, bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť aplikácie, ani za prípadnú stratu, či poškodenie dát užívateľa.

Platnosť a účinnosť

 • Všeobecné obchodné podmienky vstupujú v platnosť a účinnosť dňom 20.4.2015
 • Prevádzkovateľom objednávkového systému mPizza je spoločnosť DEEP VISION s.r.o.