informace o zpracování osobních údajů

Poslední update ke dni: 25. 5. 2018

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

V kontextu Vašeho využívání našich webových stránek www.mpizza.cz (příp. www.mpizza.sk) a našich mobilních aplikací od vývojáře DEEP VISION s.r.o., dostupných v AppStore a GooglePlay (obojí společně dále jen jako „Služby“) jsme my, společnost DEEP VISION s.r.o., IČO: 275 40 065, se sídlem Bokova 110 (dále jen „DEEP VISION s.r.o.“), správcem Vašich osobních údajů. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, tedy ten, kdo rozhoduje z jakého důvodu a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

E-mail:    info@deepvision.cz
Poštou: Hlaváčova 207, Pardubice, 530 02

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 • Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás a to následujícími způsoby:
 • Při registraci a vytvoření uživatelského účtu v rámci našich Služeb

 • Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail.
 • Při objednání jídla z restaurace prostřednictvím našich Služeb

 • Abyste prostřednictvím našich služeb mohli udělat objednávku, budeme potřebovat Vaše kontaktní údaje, především Vaše jméno, e-mail, telefonní číslo a kontaktní adresu. Dále budeme potřebovat informaci o tom, jakým způsobem svou objednávku zaplatíte. Pokaždé, když prostřednictvím našich Služeb nakoupíte, zaznamenáváme informace týkající nákupu (tj. historii nákupů).
 • Při využívání našich Služeb

 • Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. Pokud využíváte naše mobilní aplikace, můžeme získat také informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a to včetně informace o Vaší poloze, pokud jste na Vašem mobilním zařízení tuto funkci povolili.
 • Při registraci a vytvoření uživatelského účtu v rámci našich Služeb

 • Vaše osobní údaje získáváme, když s námi komunikujete – ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, či klasické pošty, nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje).
 • Informace, které poskytujete o jiných osobách
 • Před tím, než nám v rámci používání našich Služeb poskytnete osobní údaje (např. adresu nebo telefonní číslo) třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.
 • V některých případech získáváme Vaše osobní údaje od třetích osob.
 • Informace ze sociálních sítí

 • Pokud se rozhodnete k našim Službám přihlásit pomocí sociálních sítí, například Facebooku, poskytnete nám tím své jméno, e-mailovou adresu, datum narození a další informace, které jsou dostupné z Vašeho profilu (a které se s námi rozhodnete sdílet).
 • Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a z internetu, a z vlastní činnosti, a to především vyhodnocováním a analýzou Vašich osobních údajů získaných z výše uvedených zdrojů.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Přístup k našim Službám

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili přístup k našim Službám a Vy jste si mohli udělat objednávku u Vámi vybrané restaurace.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy.

Administrace Vaší objednávky

Poté, co si prostřednictvím našich Služeb uděláte objednávku, potřebujeme ji u nás zprocesovat. Také Vás buď my nebo Vámi zvolená restaurace potřebuje kontaktovat ohledně Vašeho nákupu – např. abyste dostali aktualizaci o stavu Vaší objednávky (e-mailem, telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím naší mobilní aplikace).

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy.

Správa a zlepšování našich Služeb

Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše Služby.

Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností

V DEEP VISION s.r.o. sledujeme, jak jsou naše Služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Děláme to zejména proto, abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům a zneužívání našich Služeb. A také proto, abyste Vy mohli využívat naše služby bez obav. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným požadavkům.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

Zpětná vazba a důležité změny ve Službách

Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom od Vás získali zpětnou vazbu k fungování našich Služeb. Čas od času Vás také upozorníme na důležité změny týkající se našich Služeb.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Personalizace našich Služeb

Rádi bychom, aby to, co Vám nabízíme prostřednictvím našich Služeb a v souvislosti s nimi, co nejvíce odpovídalo tomu, co Vás skutečně zajímá. Vaše osobní údaje tak můžeme použít k tomu, abychom to lépe pochopili, nebo se o to alespoň pokusili. To nám také umožňuje přizpůsobit naši komunikaci vůči Vám tak, aby pro Vás byla co možná nejvíce relevantní a zajímavá.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Marketingová sdělení (přímý marketing)

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu, SMS, případně prostřednictvím naší mobilní aplikace.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Zpracování na základě souhlasu

Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím e-mailu, SMS, případně prostřednictvím naší mobilní aplikace.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

 • s restaurací, u níž jste prostřednictvím našich Služeb udělali objednávku, aby taková restaurace mohla připravit a doručit to, co jste si objednali;
 • v závislosti na platební metodě, kterou zvolíte v rámci Vaší objednávky, v některých případech sdílíme Vaše údaje s poskytovatelem této platební metody; tak je tomu například, když se rozhodnete provést platbu přes GOPAY (Vaše osobní údaje jsou předány společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá); pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby nikdy nezpracováváme a Vaše interakce probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány;
 • s našimi dodavateli, především s osobami, které zajišťují dopravu Vašich objednávek, dále pak také s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby;

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely může zahrnovat jejich předání do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. V takových případech, s výjimkou případů, kdy příslušný veřejný orgán určil, že příslušná země zaručuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby byly předané osobní údaje chráněny v souladu s platnými předpisy ochrany údajů. Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany obvykle používáme smlouvu o předání osobních údajů a standardní smluvní doložky schválené pro tento účel Evropskou komisí. Další podrobnosti o těchto předáváních, jejichž výskyt však předpokládáme minimální, Vám mohou být poskytnuty na požádání.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
 • Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 • Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

Jakém způsobem svá práva můžete uplatnit?

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše. Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Změny informace o zpracování osobních údajů

Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.